Japanese | English

Lab Member


Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA
 • Weihao ZHANG
 • Fan LIU

2nd Master Course Students

 • Masaki HOSHINO
 • Ren SHIBATA
 • Yuichiro YOSHIDA
 • Kouki YOSHIBAYASHI

1st Master Course Students

 • Shunya HIRADE
 • Ryosuke KOHNO

4th Under Graduate Students

 • Satsuki MORIKAWA
 • Akitaka NAGANO
 • Ken SAKIYAMA
 • Keigo SATOH
 • Shiori YASUMOTO
 • Atsuki SAITO
 • Yuuto ASAI
 • Masaki ITABAYASHI
 • Yudai NISHIYAMA

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA
 • Weihao ZHANG
 • Fan LIU

2nd Master Course Students

 • Ilsub SONG
 • Takuya SAKEMOTO
 • Peng ZHANG
 • Kouhei TAKANO
 • Miho OHNO

1st Master Course Students

 • Masaki HOSHINO
 • Shogo TOICHI
 • Ren SHIBATA
 • Yuichiro YOSHIDA
 • Kouki YOSHIBAYASHI

4th Under Graduate Students

 • Yujiro TAKAHASHI
 • Kouta TAMURA
 • Tatsuki KAWASHIMA
 • Shunya HIRADE
 • Masaya TAKAHASHI
 • Ryosuke KOHNO
 • Atushi TANAKA

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA
 • Pin WEN
 • Weihao ZHANG
 • Fan LIU

2nd Master Course Students

 • Daisuke YAMADA
 • Fuuki ISHIDA
 • Naruaki MARUYAMA
 • Ryo MIKASE
 • Toshiki TABEI
 • Takato IIMURA
 • Daishi NAGATA
 • Tomofumi KANNO

1st Master Course Students

 • Ilsub SONG
 • Takuya SAKEMOTO
 • Peng ZHANG
 • Kouhei TAKANO
 • Miho OHNO

4th Under Graduate Students

 • Masaki HOSHINO
 • Tsubasa TAKIMOTO
 • Shogo TOICHI
 • Ren SHIBATA
 • Takuya OMIYA
 • Yuichiro YOSHIDA
 • Kouki YOSHIBAYASHI

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA
 • Baoping REN
 • Pin WEN

2nd Master Course Students

 • Kousuke KEIMA
 • Yusuke SUZUKI
 • Yuta SHIMIZU
 • Tomoyasu SOUMA
 • Syuma HASHIMOTO
 • Ao YAMASHITA
 • Masaki WATANABE
 • An SONG
 • Tianyu YOU

1st Master Course Students

 • Daisuke YAMADA
 • Fuuki ISHIDA
 • Naruaki MARUYAMA
 • Ryo MIKASE
 • Toshiki TABEI
 • Takato IIMURA
 • Daishi NAGATA
 • Tomofumi KANNO

4th Under Graduate Students

 • Mitsuhiro NISHIMOTO
 • Aiman Taqris Bin Mohd Sufian
 • Yuto ISOZAKI
 • Hidekazu NODE
 • Ilsub SONG
 • Ryusuke TAKEUCHI
 • Takuya SAKEMOTO
 • Peng ZHANG
 • Kouhei TAKANO

3rd Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Doctor Course Students

 • Baoping REN

2nd Master Course Students

 • Naoki SHINODA
 • Makoto KANOMATA
 • Kazuhiro SATO
 • Ryota SUZUKI
 • Hironori TSUNEKAWA
 • Ryo TOMITA
 • Shunichi YOSHIDA

1st Master Course Students

 • Kousuke KEIMA
 • Yusuke SUZUKI
 • Yuta SHIMIZU
 • Tomoyasu SOUMA
 • Syuma HASHIMOTO
 • Ao YAMASHITA
 • Masaki WATANABE
 • An SONG
 • Tianyu YOU

4th Under Graduate Students

 • Daisuke YAMADA
 • Fuuki ISHIDA
 • Naruaki MARUYAMA
 • Ryo MIKASE
 • Toshiki TABEI
 • Takato IIMURA
 • Daishi NAGATA
 • Kaito TAGO
 • Tomofumi KANNO

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

1st Doctor Course Students

 • Baoping REN

2nd Master Course Students

 • Toshiki KATO
 • Masataka SHIKANAI
 • Ryuhi HAMANO
 • Kouhei BEPPU
 • Toshiki MIYAZAKI
 • Futoshi MATSUMOTO
 • Ru ZHANG

1st Master Course Students

 • Naoki SHINODA
 • Makoto KANOMATA
 • Kazuhiro SATO
 • Ryota SUZUKI
 • Hironori TSUNEKAWA
 • Ryo TOMITA
 • Shunichi YOSHIDA

4th Under Graduate Students

 • Keisuke OTSUKA
 • Naoki KIMATA
 • Kousuke KEIMA
 • Yusuke SUZUKI
 • Yuta SHIMIZU
 • Tomoyasu SOUMA
 • Syuma HASHIMOTO
 • Ao YAMASHITA
 • Masaki WATANABE

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Kanata TAKUSARI
 • Minjie AI

1st Master Course Students

 • Toshiki KATO
 • Masataka SHIKANAI
 • Ryuhi HAMANO
 • Kouhei BEPPU
 • Toshiki MIYAZAKI
 • Futoshi MATSUMOTO
 • Ru ZHANG

4th Under Graduate Students

 • Naoki SHINODA
 • Takehiro KAMIYAMA
 • Makoto KANOMATA
 • Kazuhiro SATO
 • Ryota SUZUKI
 • Hironori TSUNEKAWA
 • Ryo TOMITA
 • Shunichi YOSHIDA

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Junichi TSURUMI
 • Jun NAKATSUTSUMI
 • Kazuma YAMANAKA

1st Master Course Students

 • Kanata TAKUSARI
 • Minjie AI

4th Under Graduate Students

 • Naoya UBARA
 • Toshiki KATO
 • Masataka SHIKANAI
 • Ryuhi HAMANO
 • Kouhei BEPPU
 • Kazuya MATSUKIYO
 • Toshiki MIYAZAKI
 • Hiroki MIYASHITA
 • Akitoshi SUKEKIYO
 • Futoshi MATSUMOTO
 • Naoki KITAMURA

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Hiroyuki AOYAMA

1st Master Course Students

 • Junichi TSURUMI
 • Jun NAKATSUTSUMI
 • Kazuma YAMANAKA

4th Under Graduate Students

 • Kanata TAKUSARI
 • Naoto WATANABE
 • Minjie AI

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Ryosuke AKIMOTO: Design of a Bandpass Filter Composed of Combination of Lowpass Filter and Highpass Filter
 • Takuya SUGIMOTO: New Design Method of Parallel-Coupled Transmission Line Resonator Filters
 • Masayuki TSUNEMITSU: Frequency dependence measurements of interface conductivity of copper-clad dielectric laminated substrates
 • Takuya HOTAKA: Studies on the Characteristics of a Tab-Coupled Microstrip Ring Resonator Loaded with Open Stubs
 • Takaaki Matsumoto: Miniaturization of Cutoff Waveguide Filter Using Planar Resonators with Transmission Zeros
 • Yuan Yuan WANG:

1st Master Course Students

 • Hiroyuki AOYAMA

4th Under Graduate Students

 • Hiroshi FUJIWARA
 • Taiki TSUJI
 • Junichi TSURUMI
 • Jun NAKATSUTSUMI
 • Kazuki YAMANAKA
 • Kazuma YAMANAKA
 • Nguyen Van Chuyen

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Shogo KANEKO: Some Discussions on Measurement Range in the Balanced-Type Circular Disk Resonator Method
 • Ryo SAITO: Design of Compact High-Performance Microstrip Lowpass Filters Using Coupled-Line Hairpin Resonators
 • Kazuya TOBITA: Design of a Quasi-Millimeter-Wave Multilayered Dual-Mode SIW Filters
 • Shuhei WADAYAMA: Measurements of Complex Permittivity Anisotropy in Plane of a Sapphire Substrate

1st Master Course Students

 • Ryosuke AKIMOTO: Design of a Compact Wireless Power Transfer System with Novel Feeding Structures and Spiral Resonators
 • Takuya SUGIMOTO: New Design Method of Parallel-Coupled Transmission Line Resonator Filters
 • Masayuki TSUNEMITSU: Frequency dependence measurements of interface conductivity of copper-clad dielectric laminated substrates
 • Takuya HOTAKA: Studies on the Characteristics of a Tab-Coupled Microstrip Ring Resonator Loaded with Open Stubs
 • Takaaki Matsumoto: Miniaturization of Cutoff Waveguide Filter Using Planar Resonators with Transmission Zeros
 • Yuan Yuan WANG:

4th Under Graduate Students

 • Hiroyuki AOYAMA
 • Hiroshi IIZUKA
 • Shungo MINAMI
 • Masayuki CHIKU
 • Shunki KIHARA
 • Hironobu AIHARA
 • Nobuya YOSHIDA
 • Yuki SHIGIHARA

Doctor Course Students

 • Minoru FURUKAWA

2nd Master Course Students

 • Tohru KIMURA

1st Master Course Students

 • Shogo KANEKO
 • Ryo SAITO
 • Kazuya TOBITA
 • Shuhei WADAYAMA

4th Under Graduate Students

 • Ryosuke AKIMOTO
 • Takuya SUGIMOTO
 • Masayuki TSUNEMITSU
 • Takuya HOTAKA
 • Takaaki Matsumoto
 • Yuan Yuan WANG:
To top of this page